เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • รับประกันสินค้า 1 ปี

**โดยสินค้าต้องใช้งานอย่างถูกต้องตามปกติวิสัย และเป็นการชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการผลิตเท่านั้น**

การเคลมสินค้า

  • ผู้ซื้อจะต้องนำหลักฐานใบเสร็จสินค้ามาแสดงแก่ทางบริษัท
  • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการสึกหรอตามอายุการใช้งาน

การรับประกันไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

  • การแก้ไขดัดแปลงสินค้า
  • ความเสียหายโดยเจตนาทำ การใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ รวมถึงความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้า (ไฟเกิน ไฟตก ไฟลัดวงจร)
  • การใช้สินค้าเกินกำลัง หรือเกินข้อกำหนดของสินค้า
  • การเกิดสนิมจากสภาพแวดล้อม และการผุกร่อน